Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

Luxrobak
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viacytaty cytaty
Luxrobak
Luxrobak
5180 92d8
Reposted fromfelicka felicka viapurplecarbonate purplecarbonate
Luxrobak
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialentilka lentilka
Luxrobak
9917 409e
Reposted fromepidemic epidemic viaDrugfulMind DrugfulMind
8800 cb44 500
Reposted fromheroine0 heroine0 viatoskalatte toskalatte
Luxrobak
4996 f30a
Reposted fromsiegmunda siegmunda

June 24 2015

Luxrobak
7543 0841 500
Reposted fromtooskaa tooskaa
Luxrobak
4181 3068 500
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate
Luxrobak
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— Małgorzata Halber
Reposted fromsafeway safeway
Luxrobak
1785 0ab1 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viayouuung youuung
Luxrobak
bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia, szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną, jak bajeczne race eksplodujące niczym pająki na tle gwiazd, aż nagle strzela niebieskie jądro i tłum krzyczy „oooo"!
— Kerouac, "W drodze"
Reposted frompingwineq pingwineq viacytaty cytaty

June 15 2015

Luxrobak
1040 9f1a
Luxrobak
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viaMaybeJustDumb MaybeJustDumb
Luxrobak
Reposted frominpassing inpassing viawkratekoszula wkratekoszula

June 12 2015

1700 f606 500
3912 3edd
1636 a516 500

Larry LaBonté

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaafterxtime afterxtime
Luxrobak
7188 1900
Reposted fromaurophobia aurophobia viadreamsandlove dreamsandlove
Luxrobak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl